ROZDZIAŁ 5. TWÓRZMY WŁASNE ŚCIEŻKI Z CZASEM

(WORK IN PROGRESS)

Nie musimy mówić po amerykańsku od urodzenia, aby w amerykańskim angielskim myśleć. Zawsze jednak potrzebujemy myśleć w danym języku, by w nim mówić. Dlatego ćwiczymy swoje zdolności logiczne.

 

DODATEK 4 przedstawia owe liczne formy czasów gramatycznych, jakie ma angielski. Uczenie się ich po prostu na pamięć raczej nie działa.

 

Z naszą ludzką logiką, umiemy tworzyć te wzorce samodzielnie, nasza wprawa jest silniejsza, i nigdy nie tłumaczymy z jednego języka na drugi, dla gramatyki. Sami tworzymy swoje ścieżki dla czasu.

 

Zobrazujmy sobie logikę nad którą pracowaliśmy do tej pory. Łączyliśmy nasze słówka kluczowe (be, have, do, will), czas gramatyczny (PRESENT, PAST, FUTURE), oraz wzorce czasów (Simple, Progressive i Perfect).

 

Możemy nakreślić kolorowe zakresy, aby łatwiej postrzegać. Jeden zakres może obrazować AspektSimple, Progressive, czy Perfect. Nadaliśmy Aspektowi jakości mapujące w ROZDZIALE 4, dla lepszej językowej ekonomii:
Simple: {ON}
Progressive: {IN}
Perfect: {TO}.

PICTURE: EXTENT, THREE VALUES FOR THE GRAMMATICAL ASPECT

 

Kolejny zakres może symbolizować gramatyczny CzasPRESENT, PAST, bądź FUTURE.

 

PICTURE: EXTENT, THREE VALUES FOR THE GRAMMATICAL TIME

 

Trzeba nam do obrazka jeszcze jednej jakości logicznej, abyśmy mogli twierdzić, przeczyć, lub pytać. Względem tego, gramatyki rozpoznają formy Afirmatywne, Negujące, oraz Interrogatywne.

 

Formy Afirmatywne, Negujące i Interrogatywne mogą być naszą trzecią zdolnością logiczną, Ekspresją, ale nie ilustrujemy jej jednym zakresem.

*****

  • Możemy widzieć Aspekt jako jeden zakres. Nasze jakości mapujące działają razem, jak widzieliśmy w ROZDZIALE 4. Nie możemy być {W} części mapy kognitywnej, nie będąc {NA} niej.

ROZDZIAŁ 8 pokazuje, że możemy łączyć jakości {IN} oraz {TO} w naszą czwartą jakość mapującą, {AT}.

 

  • Możemy widzieć gramatyczny czas jako jeden zakres. Nie mamy jak operować PRZESZŁOŚCIĄ lub PRZYSZŁOŚCIĄ bez naszej TERAŹNIEJSZOŚCI. Część 4 pokazuje jak robić węzły czasu.

Nie ma jednak struktur Afirmatywno-Interrogatywnych, czy składni “Afirmatywno-Negatywnej”. Możemy tylko łączyć formy Negatywne i Interrogatywne, w Negatywno-Interrogatywne. Można to mieć za łączenie dwóch zakresów.
VISUALS: THE NEGATIVE INTERROGATIVE

 

Umieśćmy nasz trzeci logiczny skutek na pierwszym planie naszego obrazu.

 

VISUALS: TIME, ASPECT, AND EXPRESSION EXTENTS

*****

Przyjrzyjmy się teraz budowie językowych wzorców Afirmatywnych, Interrogatywnych, Negujących, oraz Negująco-Interrogatywnych.

 

Aby skupić się całkiem na językowej logice, mamy słówka wirtualne. Nasze bimo to wirtualny czasownik, a phimo to wirtualna forma rzeczowna: rzeczownik lub słówko o jego własnościach; zaimki i odsłowniki zachowują się jak rzeczowniki.

BUTTON: SEE THE COLOR CODE AND VIRTUAL WORDS

 

Nasze phimo (fimo) nie ma znaczyć niczego szczególnego, tylko jakieś “coś”. Jesteśmy obecnie w TERAŹNIEJSZYM zakresie czasu.

VISUALS: THE FIELD FOR THE GRAMMATICAL PRESENTVISUALS: THE AFFIRMATIVE

Simple: Phimo bimoes.
Progressive: Phimo is bimoing.
Perfect: Phimo has bimoed.

 

Pozostajemy w zakresie TERAŹNIEJSZYM i przyglądamy się formom Interrogatywnym.
VISUALS: THE INTERROGATIVE

Simple: Does phimo bimo?
Progressive: Is phimo bimoing?
Perfect: Has phimo bimoed?

 

Spoglądamy też na wzorzec pomagający zaprzeczać, w TERAŹNIEJSZYM zakresie czasu.
VISUALS: THE NEGATIVE

Simple: Phimo does not bimo.
Progressive: Phimo is not bimoing.
Perfect: Phimo has not bimoed.

 

W mowie codziennej, często skracamy nasze wzorki.

Simple: Phimo doesn’t bimo.
Progressive: Phimo isn’t bimoing.
Perfect: Phimo hasn’t bimoed.

 

Możemy łączyć zakresy Interrogatywne i Negujące, by zadawać pytania w formie negującej. Moglibyśmy zapytać, “Isn’t phimo bimoing?”
(Naszym oczekiwaniem jest, phimo is bimoing).

Simple: Doesn’t phimo bimo?
Progressive: Isn’t phimo bimoing?
Perfect: Hasn’t phimo bimoed?

 

Porównajmy formalny amerykański, jak do szkoły. Składnia formalna nie uznaje skrótów posiłkowych.

Simple: Does phimo not bimo?
Progressive: Is phimo not bimoing?
Perfect: Has phimo not bimoed?

*****

Dokonajmy obserwacji. Amerykański (jak każdy angielski) jest językiem SVO (SUBJECT―VERB―OBJECT). Aby afirmować, zaczynamy podmiotem (subject), kontynuujemy czasownikiem (verb), co możemy uzupełnić dopełnieniem (object).

 

Kolejne wirtualne słówko, reemo, może być naszym wirtualnym dopełnieniem. Niech oznacza “jakieś inne coś”. Dzieciaki tworzą formy jak Phimo bimoes reemo dla językowej praktyki, a też zabawy.
EMOTICON: SMILE

 

Przy naszej ludzkiej i logicznej zdolności do zadawania pytań, cząstki zmieniają miejsce. Zmienia miejsce czasownik posiłkowy i podmiot. Gramatyki nazywają to inwersją.

Phimo is bimoing reemo.
Is phimo bimoing reemo?

*****

Zobaczmy przykład z realnymi formami czasownikowymi i rzeczownymi. Forma czasownikowa to czasownik lub fraza, jak w czasach gramatycznych. Forma rzeczowna to rzeczownik lub fraza, na przykład,

 

  • formy słowne jak to play, to be playing, is playing, czy having played to formy czasownikowe (ang. verbals);
  • formy słowne jak a game, a card game, czy the game of the Sound to formy czasownikowe (ang. nominals).
    (Możemy nauczyć się grać w Zikkurat w Części 4).

PHONEME SH

Gdy zadajemy pytania, forma posiłkowa przechodzi przed podmiot. Zależnie od podejścia gramatycznego, możemy widzieć szyk zdania jako VSO, lub uznać podmiot za objęty frazą czasownikową, o szyku zasadniczo nadal SVO.

 

You are playing the Sound.
{SUBJECT You} {VERB PHRASE AUXILIARY are HEAD VERB playing.}

 

Are you playing the Sound?
(AUXILIARY) Are {SUBJECT you} {VERB PHRASE HEAD VERB playing?}

 

Czasowniki węzłowe mogą stanowić węzły czasownikowych fraz. Powyżej, “be playing” pozostaje frazą czasownikową, a czasownik “to playjej węzłem. Nasz malwowy czasownik węzła nie zmienia miejsca.

*****

Aspekt Simple też może mieć formę posiłkową. Rolę tę ma czasownik to do. Przyjmuje (E)S dla trzeciej osoby liczby pojedynczej (he, she, lub it).

 

Moglibyśmy powiedzieć, że między cechą ‒ES a posiłkowym do jest naturalna interakcja. Zobaczmy jak to językowe wiązanie potrafi działać w pytaniach Aspektu Simple.

 

Phimo bimoES.
DoES phimo bimo?

 

Językowe reakcje nie ograniczają się do pytań. Ruch syntaktyczny ogółem da się mieć za wyróżnienie, jak porównamy PODROZDZIAŁ 4.1, ćwiczenie 14. Forma posiłkowa może przyjąć cechę i zająć miejsce przed formą rzeczowną, albo za zaimkiem.

The orchard has a little nut tree.
A little nut tree, does the orchard have.
A little nut tree, it does have.

 

Tu sprawa nie polega na stylach, formalnym czy potocznym. Moglibyśmy powiedzieć, język ma zaimki za krótsze rzeczowniki.

 

Dla podkreślenia, Aspekt Simple pozwala też powiedzieć,
Do read this all, please.
EMOTICON: SMILE

*****

Nasze “wiązania” odnoszą się do naturalnych interakcji między językowymi komponentami, jak ta, przy której cecha trzeciej osoby liczby pojedynczej –(E)S przechodzi z czasownika węzłowego na posiłkowy.

 

Nasz logiczny potencjał dla przeczenia ma element negujący not. Element ten też ulega reakcji ze słówkiem posiłkowym. W Aspekcie Simple, z posiłkowym do.

 

The Affirmative: Phimo bimoes.
The Interrogative: DoES phimo bimo?
The Negative: Phimo doES not bimo.
The Negative Interrogative: DoES phimo not bimo?

 

In everyday language, the attraction can be strong enough to make the forms abbreviated.

 

The Negative short form: Phimo doESN’T bimo.
The Negative Interrogative short form: DoESN’T phimo bimo?

 

What happens if we change our PRESENT time compass to the FUTURE time extent? Our Expression retains all qualities.

VISUALS: THE FIELD FOR THE GRAMMATICAL FUTURE
VISUALS: THE AFFIRMATIVE

Simple: Phimo will bimo.
Progressive: Phimo will be bimoing.
Perfect: Phimo will have bimoed.

 

The logic for the FUTURE can bring the auxiliary WILL into our scopes. Our auxiliary be stays to its basic form (be). We can return to SUB-CHAPTER 4.1., for notes on verb auxiliary roles.

VISUALS: THE INTERROGATIVE

Simple: Will phimo bimo?
Progressive: Will phimo be bimoing?
Perfect: Will phimo have bimoed?

 

It is the auxiliary WILL to attract the element not, for the Negative.

VISUALS: THE NEGATIVE

Simple: Phimo will not bimo.
Progressive: Phimo will not be bimoing.
Perfect: Phimo will not have bimoed.

 

The phrase will not becomes won’t, in everyday American.

Simple: Phimo won’t bimo.
Progressive: Phimo won’t be bimoing.
Perfect: Phimo won’t have bimoed.

 

Again, formal American English will not follow the abbreviation.

VISUALS: THE NEGATIVE INTERROGATIVE

Simple: Will phimo not bimo?
Progressive: Will phimo not be bimoing?
Perfect: Will phimo not have bimoed?

 

Feel welcome to APPENDIX 4, and think it over with virtual words, as in MIND PRACTICE 1.2. We sum up on our visuals and observations in SUB-CHAPTER 5.1.

BUTTON: LINK TO SUB-CHAPTER 5.1

*****

LINK: READ THIS IN A SLAVIC LANGUAGE, POLISH